Vezmi Mamuta na pláž 2022

Podmienky súťaže na Facebooku

Súťaž prebieha v termíne od 1.7.2022 do 22.7.2022 9:00 hod. Komentáre do súťaže mimo tohto času nebudú zahrnuté pri náhodnom výbere výhercov.

Ako môže výherný balík súťažiaci získať?

  • Prihlási sa na svoj osobný profil na sociálnej sieti Facebook.
  • Pod svojím osobným profilom súťažiaci pošle do správy na facebooku fotku dokladu o kúpe lepidla MAMUT Glue v akejkoľvek predajni na Slovensku a do komentára pod príspevkom napíše „posielam“. Dátum na doklade o kúpe musí byť v termíne trvania súťaže 1. 7. 2022 – 22. 7. 2022.
  • Každý súťažiaci môže zúčastniť len raz.
  • Rovnaký doklad môže byť len v jednej správe.

22.7.2022 vyberieme náhodne 50 výhercov, ktorý získajú osušku MAMUT Glue.

Usporiadateľ: Den Braven SK s. r. o. – sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, poštový kontakt – prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 74 01 41.

Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

Výherca výhry bude oznámený na Facebook stránke Den Braven.sk v komentári pod súťažným príspevkom. Výherca bude vyzvaný, aby oznámil korešpondenčnú adresu do správy najneskôr do siedmich dní od vyhlásenia Výhercu. V prípade, že Výherca nezašle svoju adresu do tohto termínu, stráca nárok na výhru.

Výhra bude zaslaná Výhercovi najneskôr do 15 dní od oznámenia Výhercu Súťaže na Facebooku na adresu oznámenú Výhercom v rámci Slovenska balíkom.

Výhry z tejto Súťaže nie je možné previesť na iné osoby ani na iných Súťažiacich.

Účasťou v Súťaži vyjadruje účastník Súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami a so spracovaním osobných údajov na účely súťaže. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s jej usporiadaním a to vrátane jej prerušenia, zrušenia alebo úpravy jej Pravidiel a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na stránkach https://www.facebook.com/denbraven.sk.

V ostatných bodoch sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacim a Usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim či pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.

Facebook nie je usporiadateľom súťaže, nesponzoruje ju a nijako s ňou nesúvisí.