EPOXIN F5000

Pridať do obľúbených
již od 98,980  s DPH

Pigmentovaný dvojzložkový epoxidový hrubovrstvý náter, stierka na finálnu nášľapnú vrstvu.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategórie , Tag

Pigmentovaný dvojzložkový epoxidový náter a stierka pre finálnu nášľapnú vrstvu. Materiál je nízkoviskózny bez obsahu rozpúšťadiel a nonylfenolu.

Použiteľný pre nátery poréznych materiálov v interiéroch – sklady, garáže, dielne, servisy a opravovne, mokré prevádzky – práčovne, umyvárne, sprchy, vlhké priestory – kuchyne, kúpele, pivnice a iné. Štandardne dodávanou farbou je RAL 7035. Vzorkovník obsahuje najčastejšie individuálne objednávane farby . Objednať však je možné akúkoľvek farbu podľa RAL vzorkovníka, v min. výrobnej dávke 108 kg/farba. Informujte sa u svojho obchodného zástupcu.

Charakteristika

  • jednoduchá aplikácia a čistenie
  • veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
  • vysoká odolnosť voči water-spottingu
  • vysoká rozlievateľnosť – možnosť aplikácie bez odvzdušňovacieho valčeka
  • možnosť zhotovenia protišmykového povrchu

Použitie

  • vytváranie zliatinových podláh a hladkých náterov
  • vhodný pre sklady, výrobné haly, obchody, parkoviská, školy, jedálne, nemocnice atď.
  • v kombinácii s kremičitým pieskom vytvára protišmykový povrch
  • možnosť kombinácie s farebnými chipsmi pre vytvorenie dekoratívnych a jedinečných podláh
  • možnosť variabilnej kombinácie farieb pre vytváranie vlastných vzorov tzv. dekorovania

Identifikácia nebezpečnosti

EPOXIN FW 5050 (složka A)

GHS07 GHS09
Výstražné slovo:POZOR

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 - Dráždi kožu.
H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/…
P333/313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337/313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362/364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Zloženie:oxirán, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]deriváty, Formaldehyd, oligomérne reakčné produkty s 1 - chlór - 2,3- epoxypropanem a fenolom, 4,4'-Izopropylidéndifenol, produkty oligomérnej reakcie s 1-chlór-2,3-epoxypropán

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov na paleteEANCena
T60005 + 1 kgsada plechovieksvetlo sivá RAL 703560 ks8595100143914
82,483  bez DPH
98,980  s DPH
T630205 + 1 kgsada plechoviekdopravná červená RAL 302060 ks8595100165299
157,820  bez DPH
189,384  s DPH
T650125 + 1 kgsada plechovieksvetlomodrá RAL 501260 ks8595100165305
131,182  bez DPH
157,418  s DPH
T660015 + 1 kgsada plechovieksmaragdová zelená RAL 600160 ks8595100165312
132,891  bez DPH
159,469  s DPH
T670405 + 1 kgsada plechoviekokenná sivá RAL 704060 ks8595100165329
118,362  bez DPH
142,034  s DPH
T690165 + 1 kgsada plechoviekdopravná biela RAL 901660 ks8595100165343
116,962  bez DPH
140,354  s DPH