OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Oznamovanie protispoločenskej činnosti spoločnosti Den Braven Czech and Slovak a.s.

VNÚTORNÝ SYSTÉM PRI OZNÁMENÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Spoločnosť Den Braven SK s.r.o., so sídlom Polianky 17, 844 31 Bratislava, IČO: 35740141, zapísaná v Obch. Regist. Mestského súdu Bratislava III, vl. č. 16684/B (ďalej ako „Spoločnosť“), ako zamestnávateľ a prevádzkovateľ osobných údajov, Vám týmto oznamuje spôsob nakladania s Vašimi osobnými údajmi v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, pre ktoré Spoločnosť zaviedla vnútorný systém pre prijímanie, evidenciu a preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti
Kvalifikované oznámenie – oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jej páchateľa

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie:
a) trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,
b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
c) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
d) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,

Pracovnoprávnym vzťahom je pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.
Iným obdobným vzťahom je najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť.

Podanie a preverenie oznámenia o protispoločenskej činnosti:
Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovatelia by mali, pokiaľ je to možné, poskytnúť vo svojich oznámeniach nasledovné informácie:
a) detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.)
b) informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal
c) či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať)
d) či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť)
e) či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým
f) totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa – ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie, anonymne, svoju totožnosť neuvádza.

Oznámenie možno podať ústne zodpovednej osobe na príslušnej pobočke Spoločnosti alebo písomne prostredníctvom:
a) e-mailovej adresy protispolocenskacinnost@denbraven.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovedným osobám,
b) pošty na adresu sídla Spoločnosti s označením na obálke “Interné oznámenie”
c) ústneho podania; oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.
Oznámenie možno podať aj externými kanálmi, resp. prostredníctvom iného orgánu príslušného na prijatie oznámenia, ktorým je okrem Spoločnosti:
a) prokuratúra
b) správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou
c) príslušné inštitúcie, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie

Pre účely prijímania a preverovania oznámení Spoločnosť určila zodpovednú osobu, ktorou je Mgr. Peter Barlík a Ing. Lenka Bartovičová.

Každé oznámenie bude bezodkladne zaevidované a oznamovateľ vyrozumený najneskôr do 7 dní od prijatia oznámenia. Každé oznámenie bude preverené a výsledok jeho preverenia, vrátane prípadných opatrení, prijatých na základe oznámenia budú oznamovateľovi oznámene do 90 dní od dňa potvrdenia prijatia oznámenia.

Zodpovedná osoba, Spoločnosť, zamestnanci Spoločnosti a spolupracujúce osoby sú povinní pri preverovaní oznámenia zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, toho, proti komu oznámenie smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri prijímaní a preverovaní oznámenia. Zodpovedná osoba vždy kontaktuje oznamovateľa tak, aby nedošlo k prezradeniu jeho identity (e-mailom, osobne alebo telefonicky). Na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas. Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, môže Spoločnosti uviesť anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a odpovedať na prípadné otázky. Spoločnosť je zároveň povinná potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s plnením povinností podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a prevádzkovaním vnútorného systému preverovania oznámení. a to najmä
Základné osobné a identifikačné údaje
Takéto údaje sú nutné pre uzavretie a plnenie Zmluvy. Ide predovšetkým o:

– meno
– priezvisko
– titul
– adresa trvalého bydliska,
– telefónne číslo, e-mailová adresa

Osobné údaje sú spracúvané pre účely prevádzkovania vnútorného systému preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti, zriadeného na základe a v súlade so Zákonom. Osobné údaje uvedené na podanom oznámení protispoločenskej činnosti. Spracovávať sa budú výlučne osobné údaje nevyhnutné k spracovaniu, prevereniu, náprave, alebo k zastaveniu konania, ktoré budú predmetom oznámenia o protispoločenskej činnosti. Spoločné údaje uvedené nad rámec nevyhnutnosti osobných údajov nevyhnutných k vyššie uvedeným účelom budú bezodkladne Spoločnosťou vymazané.

Oznamovateľ, ktorý podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánu činnému v trestnom konaní alebo správnemu orgánu, môže požiadať prokurátora o preventívnu ochranu podľa § 3 a 4 zákona v rámci trestného konania alebo príslušný správny orgán podľa § 5 a 6 zákona v rámci konania o správnom delikte (status chráneného oznamovateľa). Oznamovateľ, ktorý sa domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu vykonaný pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže tiež požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu podľa § 12 zákona.

Právny základ pre spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje uvedené v oznámení protispoločenskej činnosti sú spracúvané na základe NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej ako „Nariadenie“). Osobné údaje uvedené v oznámení protispoločenskej činnosti sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (plnenie zákonných povinností), prípadne čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia ( verejný záujem alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa).

Osobitné kategórie osobných údajov podľa. čl. 9 ods. 1 Nariadenia vo vzťahu k oznámeniu o protispoločenskej činnosti budú spracované na základe čl. 9 ods. 2 písm. e) Nariadenia (spracúvanie osobných údajov preukázateľne zverejnených dotknutou osobou), f) (spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) alebo g) (spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby) Nariadenia.

Dotknuté osoby:
Dotknutou osobou môže byť
a) oznamovateľ,
b) osoba, ktorej konanie alebo opomenutie konanie viedlo k oznámeniu protispoločenskej činnosti,
c) ďalšia osoba uvedená v oznámení o protispoločenskej činnosti– napr. pomocník oznamovateľa,
d) ďalšia osoba, ktorá môže mať podstatné informácie týkajúce sa oznámenia o protispoločenskej činnosti.

Kto má k Vašim osobným údajom prístup:
Vaše osobné údaje bude ako správca spracovávať Spoločnosť, ktorá pre plnenie svojich záväzkov využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Vaše osobné údaje môžeme za vyššie uvedenými účelmi odovzdať týmto našim dodávateľom, aby pre nás uskutočnili ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané najmä týmto subjektom:

1.1.1 externej advokátskej kancelárii, audítorom, znalcom
1.1.2 spracovateľom, ktorí poskytujú Sprostredkovateľovi serverové, webové, cloudové alebo IT služby, či ktorí sú jeho obchodnými partnermi;
1.1.3 štátne orgány a úrady.

Za spracovateľa volíme iba takú osobu, ktorá poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany odovzdávaných osobných údajov. S každým z týchto spracovateľov máme uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov, v prípade ak povinnosť ochrany osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti im nevyplýva priamo so zákona, aby sme zabezpečili čo najvyššiu úroveň zabezpečenia osobných údajov. Zoznam spracovateľov Vám poskytneme na základe Vašej žiadosti zaslanej na emailovú adresu: info@denbraven.sk.
Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky a so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
Osobné údaje sú chránené a zabezpečené pred únikom a zneužitím a Spoločnosť prijíma technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila čo najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov.
Informácie o totožnosti oznamovateľa a osoby podľa § 2 ods. 4 Zákona je možné poskytnúť tretej strane iba s ich súhlasom, s výnimkou ak by bola Spoločnosť povinná tieto informácie poskytnúť príslušným orgánom verejnej moci v súlade s platnými právnymi predpismi.

Doba spracovania osobných údajov:
Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje archivované a to počas doby 3 rokov, prípadne aj dlhšie, ak to vyžaduje zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis alebo ak je to nevyhnutné na účel ochrany našich oprávnených záujmov (napr. na účely dokazovania v prípadnom súdnom spore alebo správnom konaní).

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov
Vo vzťahu k nami uskutočňovanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
a) právo na prístup k osobným údajom;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);
d) právo na obmedzenie spracovania údajov;
e) právo na prenosnosť osobných údajov,
f) právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
g) právo podať oznámenie porušenia ochrany osobných údajov;
h) právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@denbraven.sk.
Pokiaľ máte podozrenie, že na našej strane došlo k porušeniu niektorej z povinnosti stanovenej v zákone, môžete sa na nás obrátiť, aby sme vám záležitosť vysvetlili, odstránili nepatričný stav uskutočnením opravy, doplnením alebo likvidáciou údajov. V prípade, že uvedené nebude dostatočné, môžete podať oznámenie porušenia ochrany osobných údajov u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.
Právo na prístup znamená, že kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a ak sú, tak za akými účelmi, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.
Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (I.) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (II.) spracovanie je protiprávne, (III.) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (IV.) nám to ukladá zákonná povinnosť.
Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.
Právo na prenosnosť osobných údajov znamená, že máte právo získať osobné údaje ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

–  sa osobné údaje spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia (spracúvanie na základe súhlasu), alebo na zmluve podľa
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy),
–  spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia (právo na výmaz). Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Pokým vznesiete námietku proti spravovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané.
Právo podať oznámenie znamená, že máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.
Právo odvolať súhlas znamená, že tam, kde je k spracovaniu potrebný Váš súhlas, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie je možné napr. e-mailu z adresy, ktorú u nás máte evidovanú ako kontaktnú, alebo písomne formou listu, kde uvediete svoje meno, priezvisko a dátum narodenia a uvediete, že odvolávate svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Nevyhnutnou náležitosťou je uvedenie účelu, na ktorý súhlas so spracovaním údajov odvolávate. Odvolaním Súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo Súhlasu, ktorý ste udelili pred jeho odvolaním. Po skončení platnosti Súhlasu v súlade s týmto článkom Vaše Osobné údaje zmažeme, pokiaľ pre ich ďalšie spracovanie nebude existovať iný zákonný dôvod.

Platnosť od 01.09.2023