Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov webových stránok spoločnosti Den Braven Czech and Slovak a.s.

Spoločnosť Den Braven SK s.r.o., so sídlom Polianky 17, 844 31 Bratislava, IČO: 35 740 141, zapísaná v Obch. Regist. Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 16684/B (ďalej ako „Spoločnosť“), ako Váš zmluvný partner a prevádzkovateľ osobných údajov, Vám týmto oznamuje spôsob nakladania s Vašimi osobnými údajmi.

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje uvedené v zmluve uzatvorenej medzi Spoločnosťou na jednej a Vami na druhej strane, alebo v obdobnej zmluve, písomnej alebo ústnej objednávke, jej potvrdením, alebo ústnou formou zakladajúcej vzťah medzi Spoločnosťou a Vami ako našim zmluvným partnerom (ďalej ako „Zmluva“) a to najmä

Základné osobné a identifikačné údaje

Takéto údaje sú nutné pre uzavretie a plnenie Zmluvy. Jedná sa predovšetkým o:

 • meno
 • priezvisko
 • titul
 • rodné číslo, dátum narodenia alebo IČO
 • adresa trvalého pobytu, miesto narodenia, sídlo spoločnosti
 • číslo preukazu totožnosti, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • bankové spojenie

 

Osobné údaje pre tieto základné účely sú spracované v rozsahu nutnom pre naplnenie účelov Zmluvy a po dobu nutnú k ich dosiahnutiu. Poskytnutie údajov pre uzatvorenie Zmluvy je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre vznik Zmluvy a jej následné plnenie. Povinnosť poskytnutie osobných údajov tretím stranám, v prípade ak pre Spoločnosť vyplýva zo zákona alebo príslušných právnych predpisov je pre Spoločnosť záväzná, pričom sa primárne jedná o poskytnutie osobných údajov štátnym orgánom a inštitúciám a ich neposkytnutie môže mať za následok sankcie voči Spoločnosti. Osobné údaje budú archivované v papierovej a elektronickej forme.

V prípade, ak využívate, alebo Vám vznikne nárok na využívanie niektorého z benefitov, alebo účasť na podujatí organizovanom Spoločnosťou, pre ktorého poskytnutie alebo účasť je potrebné spracovať osobné údaje, spracúva Spoločnosť osobné údaje, ktoré Spoločnosti poskytnete za účelom využitia benefitu, alebo účasti na podujatí. V prípade, ak spoločnosti poskytnete osobné údaje tretej osoby, Ste zodpovedný za informovanie tretej osoby o spracovaní osobných údajov tejto osoby vrátane poučenia o jej právach. Poskytnutie Vašich osobných údajov, alebo údajov tretej osoby je dobrovoľné, avšak nutné pre poskytnutie benefitu, alebo účasti na podujatí.

 

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje bude ako prevádzkovateľ spracovávať Spoločnosť, ktorá pre plnenie svojich záväzkov využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Vaše osobné údaje môžeme za vyššie uvedenými účelmi odovzdať týmto našim dodávateľom, aby pre nás uskutočnili ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané najmä týmto subjektom:

 • externej spoločnosti spracúvajúcej účtovnícku agendu,
 • externej advokátskej kancelárii, audítorom, znalcom,
 • spracovateľom, ktorí poskytujú Spoločnosti serverové, webové, cloudové alebo IT služby, či ktorí sú jeho obchodnými partnermi,
 • štátnym orgánom a úradom a zdravotným poisťovniam.

Za spracovateľa volíme iba takú osobu, ktorá poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany odovzdávaných osobných údajov. S každým z týchto spracovateľov máme uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov, v prípade ak povinnosť ochrany osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti im nevyplýva priamo so zákona, aby sme zabezpečili čo najvyššiu úroveň zabezpečenia osobných údajov. Zoznam spracovateľov Vám poskytneme na základe Vašej žiadosti zaslanej na emailovú adresu: info@denbraven.sk

Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky a so sídlom v členských štátoch Európskej únie.

Osobné údaje sú chránené a zabezpečené pred únikom a zneužitím a Spoločnosť prijíma technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila čo najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov.

 

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, kým Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu. Pre prípad ochrany práv a právom chránených záujmov  Spoločnosti ako prevádzkovateľa pre prípad sporu sa doba spracovania stanovuje na 4 roky. V prípade plnenia zákonnej povinnosti v zmysle napr. zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona o archívoch a registratúrach alebo zákona o dani z pridanej hodnoty budú osobné údaje spracované po dobu nevyhnutnú k plneniu povinností podľa platných právnych predpisov.

 

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami uskutočňovanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 1. a) právo na prístup k osobným údajom;
 2. b) právo na opravu;
 3. c) právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);
 4. d) právo na obmedzenie spracovania údajov;
 5. e) právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
 6. f) právo podať oznámenie porušenia ochrany osobných údajov;
 7. g) právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázal/a urobiť jasnú predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@denbraven.sk.

Pokiaľ máte podozrenie, že na našej strane došlo k porušeniu niektorej z povinnosti stanovenej v zákone, môžete sa na nás obrátiť, aby sme vám záležitosť vysvetlili, odstránili nepatričný stav uskutočnením opravy, doplnením alebo likvidáciou údajov. V prípade, že uvedené nebude dostatočné, môžete podať oznámenie porušenia ochrany osobných údajov u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

Právo na prístup znamená, že kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a ak sú, tak za akými účelmi, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza k na základe spracovaniu Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Pokým vznesiete námietku proti spravovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané.

Právo podať oznámenie znamená, že máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.

Právo odvolať súhlas znamená, že tam, kde je k spracovaniu potrebný Váš súhlas, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie je možné napr. e-mailu z adresy, ktorú u nás máte evidovanú ako kontaktnú, alebo písomne formou listu, kde uvediete svoje meno, priezvisko a dátum narodenia a uvediete, že odvolávate svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Nevyhnutnou náležitosťou je uvedenie účelu, na ktorý súhlas so spracovaním údajov odvolávate. Odvolaním Súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo Súhlasu, ktorý ste udelili pred jeho odvolaním. Po skončení platnosti Súhlasu v súlade s týmto článkom Vaše Osobné údaje zmažeme, pokiaľ pre ich ďalšie spracovanie nebude existovať iný zákonný dôvod.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018