Chemická kotva POLYESTER S

Pridať do obľúbených
již od 9,301  s DPH

Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúci chemickým procesom.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

Chemická kotva na báze polyesterových živíc so styrénom je ekonomickým variantom pre základné, ale napriek tomu výkonné kotvenie. Styrén je známy svojim charakteristickým zápachom, ktorý po riadnom vyzretí vyprchá, avšak odporúčame aplikovať iba vonku, kde dochádza k pravidelnému odvetrávaniu. Umožňuje kotvenie do všetkých typov podkladov pri teplotách do +35 °C. Ľahko tak je možné kotviť do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál, prírodného kameňa a ľahkého betónu pri bežných teplotách. Vhodná pre vysoké zaťaženie a uchytávanie fasádnych prvkov, technologických alebo športových zariadení, TV držiakov, pätiek zábradlia, mreží, stĺpikov, plotov, káblových žľabov, potrubí, madiel, tiahel, markíz alebo brán a pod.

Charakteristika

  • vhodné pre exteriér
  • okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
  • aplikačná teplota od -5 °C do +35 °C (platí aj pre podklad)
  • pre závitové tyče M 8 až M 24
  • vysoké zaťaženie
  • vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
  • ETA certifikácia

Identifikácia nebezpečnosti

Zložka A

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

P260 Nevdychovať výpary.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare/tvárový štít.
P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Zložka B

Signálne slovo: VAROVANIE

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P280 Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare/tvárový štít.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte.
P501 Zneškodnite obsah/obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zadajte hodnoty

Kotvený prvok
Podklad
Potreba sitka
Priemer kotveného prvku
mm
Priemer otvoru v mm
Hĺbka otvoru
mm
Počet otvorov
Vyberte typ kotvy

Budete potrebovať

Počet kartuší

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov v kartóneEANCena
74015BD300 mlkartušasivá12 ks8595100125972
7,751  bez DPH
9,301  s DPH
740111BD380 mlkartušasivá12 ks8595100126979
9,558  bez DPH
11,470  s DPH