Chemická kotva VINYLESTER SF

Pridať do obľúbených
již od 0,000  s DPH

Chemická kotva na báze vinylesterových živíc umožňuje kotvenie do všetkých typov podkladov pri teplotách až do 40 °C. Je možné ľahko kotviť do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál, prírodného kameňa a ľahkého betónu aj v tých najväčších horúčavách. Vhodná pre extrémne zaťaženie a uchytenie drevených alebo oceľových konštrukcií, fasádnych prvkov, športových zariadení, lešenia, pätiek zábradlí, stĺpikov, plotov, káblových žľabov, madiel, markíz alebo brán a pod. Vďaka svojej skvelej odolnosti voči chemikáliám možné použiť aj na kotvenie napr. schodísk v bazénoch či dopravných značiek pozdĺž komunikácií a chodníkov.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

Profesionálny dvojzložkový chemický systém na rýchle a pevné kotvenie. Ideálne pokiaľ potrebujete pripevniť ťažké prvky v interiéri alebo exteriéri, s istotou rýchlej a kvalitnej práce.

Kam sa hodí?

 • do interiéru aj exteriéru
 • kotvenie do betónu, muriva, tehál, kameňa a pod.
 • na uchytenie drevených alebo oceľových konštrukcií či fasádnych prvkov
 • kotvenie športových zariadení, lešení, pätiek zábradlia, stĺpikov, plotov, káblových žľabov, madiel, markíz, brán alebo schodísk v bazénoch či dopravných značiek

Na čo pozor?

 • otvor pred aplikáciou je nutné dôkladne vyčistiť
 • riadne premiešanie oboch zložiek (sivá farba)
 • pre vytlačenie použiť mechanickú alebo elektrickú aplikačnú pištoľ

Ako kotviť?

 • najskôr vyvŕtajte otvor potrebných rozmerov
 • otvor riadne vyčistiť pomocou kefky a pumpičky
 • pomocou aplikačnej pištole prvých cca 10 cm vytlačíme mimo otvor, pokiaľ kotva nemá šedú farbu
 • potom aplikujeme materiál priamo do otvoru
 • otáčavým pohybom zasunieme závitovú tyč alebo iné prvky

V čom vyniká?

 • extrémna pevnosť kotveného spoja
 • možné aplikovať aj do zatopených vrtov
 • rýchlo tuhne
 • znížený zápach
 • odolná voči chemikáliám

Identifikácia nebezpečnosti

Zložka A

Signálne slovo : VAROVANIE

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P304+P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte.
P501 Odstráňte obsah/obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zložka B

Signálne slovo: VAROVANIE

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Vyvarujte sa vdychovaniu pár.
P280 Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare/tvárový štít.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte.
P501 Odstráňte obsah/obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zadajte hodnoty

Kotvený prvok
Podklad
Potreba sitka
Priemer kotveného prvku
mm
Priemer otvoru v mm
Hĺbka otvoru
mm
Počet otvorov
Vyberte typ kotvy

Budete potrebovať

Počet kartuší

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov v kartóneEANCena
74016DBX280 mlkartušasivá12 ks8595100177360
12,014  bez DPH
14,417  s DPH
74016BD300 mlkartušasivá12 ks8595100127938
11,424  bez DPH
13,709  s DPH
74017BD380 mlkartušasivá12 ks8595100127945
14,192  bez DPH
17,030  s DPH
74024BD410 mlkartušasivá12 ks8595100179340
0,000  bez DPH
0,000  s DPH