Cementová hydroizolácia 1K

Pridať do obľúbených
již od 36,268  s DPH

V modernom stavebníctve sa už bez hydroizolácie nezaobíde takmer žiadna stavba. Či staviate alebo rekonštrujete kúpeľňu, terasu či balkón, vždy je nutné mať kvalitnú izoláciu, ktorá zabráni prieniku vody do ďalšej konštrukcie. Cementová hydroizolácia 1K vám to všetko zabezpečí. Ide o trvalo a vysoko pružnú hydroizolačnú hmotu na cementovej báze, s vysokou prídržnosťou k podkladu a odolnosťou proti tlakovej vode.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

V modernom stavebníctve sa už bez hydroizolácie nezaobíde takmer žiadna stavba. Či už staviate alebo vykonávate rekonštrukciu kúpeľne, terasy alebo balkóna, vždy je nutné mať kvalitnú izoláciu, ktorá zabráni prieniku vody do ďalších konštrukcií. Cementová hydroizolácia 1K vám to všetko zaistí. Jedná sa o trvalo a vysoko pružnú hydroizolačnú hmotu na cementovej báze, s vysokou prídržnosťou k podkladu a odolnosťou proti tlakovej vode.

Charakteristika

  • stále pružná aj pri mínusových teplotách
  • odoláva tlakovej vode
  • vodotesná izolácia
  • interiér aj exteriér
  • jednoduchá aplikácia

Identifikácia nebezpečnosti

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P333 + P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah do nádob stavebného odpadu v zberných dvoroch odpadov. Prázdny obal odložiť do nádob triedeného alebo komunálneho odpadu.

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov na paleteEANCena
CH02999 kgvrecesivá90 ks8595100169488
30,223  bez DPH
36,268  s DPH