Den Braven Katalóg Hydroizolácie Cementové hydroizolácie Cementová kryštalizačná hydroizolácia Krystalizol

Cementová kryštalizačná hydroizolácia Krystalizol

Pridať do obľúbených
již od 37,357  s DPH

Je vodotesný systém, ktorý zamedzuje prenikaniu vody do betónu a tehlového muriva alebo iných kapilárnych konštrukcií vystavených stálemu pôsobeniu tlaku vody.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

Je vodotesný systém, ktorý zamedzuje prenikaniu vody do betónu alebo iných cementových podkladov vystavených stálemu pôsobeniu tlaku vody. Zaručuje zvýšenie nepriepustnosti betónov a mált proti vode, kyselinám a ropným produktom, zabraňuje korózii betónu a súčasne tvorí na povrchu vodotesnú vrstvu. Na ošetrený povrch kryštalizolom je možné nanášať akékoľvek nátery a omietky.

Charakteristika

  • odoláva tlakovej vode
  • pre styk s chlórovanou vodou
  • vytvára paropriepustný a vodotesný povlak
  • odolný voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu
  • rýchla aplikácia
  • odoláva ropným produktom a znečistenej vode
  • nie je toxický

Identifikácia nebezpečnosti

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P501 Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na miesto určené obcou.
P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel. 224919293, 224915402.

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov na paleteEANCena
CH03305 kgvedrosivá100 ks8595100140494
31,131  bez DPH
37,357  s DPH
CH033120 kgvedrosivá24 ks8595100140500
122,320  bez DPH
146,784  s DPH