Den Braven Katalóg Lepidlá Špeciálne lepidlá Fixácia parozábran v spreji

Fixácia parozábran v spreji

Pridať do obľúbených
již od 12,864  s DPH

Fixácia parozábran je jednozložkové vysokokvalitné fixačné lepidlo na báze  termoplastickej gumy. Je možné aplikovať aj pri nižších teplotách (+5 °C). Lepidlo má vysokú počiatočnú adhéziu a dlhý otvorený čas (30 minút).

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

Vysoko kvalitné fixačné lepidlo na báze gumy. Je možné aplikovať aj pri nižších teplotách do -5 °C. Lepidlo má vysokú počiatočnú adhéziu a dlhý otvorený čas (45 minút).

Charakteristika

  • na báze modifikovanej gumy
  • prichytenie parozábran a fólií k SDK profilom aj medzi sebou navzájom
  • dlhý otvorený čas
  • možnosť regulácie rozptylu
  • tenkorstvé lepenie

Použitie

  • tenkovrstvové lepenie
  • fixácia a lepenie parotesných fólií na kovové profily
  • lepenie na minerálnu vatu
  • možnosť fixácie fólií medzi sebou navzájom

Identifikácia nebezpečnosti

DEBBEX Fixace parozábran (EU)

GHS02 GHS07 GHS09
Výstražné slovo:NEBEZPEČENSTVO

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
H315 - Dráždi kožu.
H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/…
P302/352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Zloženie:acetón, Dimetyléter, kolofónia, hexán, oxid zinočnatý, Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cykloalkánov, < 5% hexán

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluPočet kusov v kartóneEANCena
TA21001400 mlaerosólový sprej12 ks8595100174420
10,720  bez DPH
12,864  s DPH