Den Braven Katalóg Silikóny Neutrálne silikóny Neutrálny silikón PROFI (ALCOXY)

Neutrálny silikón PROFI (ALCOXY)

Pridať do obľúbených
již od 8,566  s DPH

Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okenných rámov s povrchovou úpravou prevedenou syntetickými a polyuretánovými lakmi. Silná priľnavosť ku sklu, hliníku, nerezovej oceli, pozinku a ostatným stavebným materiálom – nespôsobuje oxidáciu kovov. Tmelenie škár umývadiel, drezov, chladiarenských boxov. Tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prechodov.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória

Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okenných rámov as povrchovou úpravou prevedenou syntetickými a polyuretánovými lakmi. Silná priľnavosť ku sklu, hliníku, nerezovej oceli, pozinku a ostatným stavebným materiálom – nespôsobuje oxidáciu kovov. Tmelenie škár umývadiel, drezov, chladiarenských boxov. Tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prechodov.

Charakteristika

  • takmer bez zápachu
  • veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich kombinácia
  • trvalo pružný, odolný vode a UV žiareniu
  • pre predĺženie odolnosti sanitárnych silikónov čistite iba neutrálnymi alebo alkoholovými prípravkami

Použitie

Vhodný na profesionálne sklenárske práce v kombinácii s hliníkom, meďou alebo pozinkovaným materiálom. Škáry medzi rámami okien, dverí (drevo, kov), zasklievanie plastových okien, dilatačné škáry, klampiarske prvky a ďalšie aplikácie v priemysle a stavebníctve. Tesnenie stavebných a konštrukčných prvkov z betónu, dreva, kovu a syntetických materiálov. Tmelenie fasád či keramických obkladov.

Identifikácia nebezpečnosti

Neutrální silikon PROFI ALCOXY

GHS07
Výstražné slovo:POZOR

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/…
P305/351/338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333/313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337/313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Zloženie:(3-aminopropyl)tri(etoxy)silán, 3-Aminopropyl(methyl)silseskvioxan, ethoxylovaný, dichlórdioktylstanán (INTERMEDIATE), etyléndiamín, metanol, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón, Triethoxy (vinyl) silan , Di-oxid , N-(3-(trimetoxysilyl) propyl) etyléndiamín , Trimetoxyvinylsilán , Octylfosfonová-kyselina , N-[3-(trietoxysilyl) propyl] etyléndiamín , N, N'-bis [3-(trietoxysilyl) propyl] etyléndiamín , Oxid kremicitý, amorfný, pyrogénny, nekryštalický, Uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkany, cykloalkánov, <0,03% aromatické látky, Siloxány a silikóny, di-Me, Me Ph

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov v kartóneEANCena
306014RL280 mlkartušatransparentná12 ks8595100176189
7,138  bez DPH
8,566  s DPH
Novinka