Den Braven Katalóg Montážne peny Nízkoexpanzné peny Nízkoexpanzná pena bez vlhčenia NXP PROFI 750

Nízkoexpanzná pena bez vlhčenia NXP PROFI 750

Pridať do obľúbených
již od 9,953  s DPH

Nízkoexpanzná pena bez vlhčenia NXP PROFI 750 je montážna a izolačná jednokomponentná polyuretánová pena s kvalitnou štruktúrou bez nutného vlhčenia.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória

Nízkoexpanzná pena bez vlhčenia NXP PROFI 750 je montážna a izolačná jednokomponentná polyuretánová pena s kvalitnou štruktúrou bez nutného vlhčenia.

Charakteristika

  • kvalitná štruktúra
  • tepelná a zvuková izolácia
  • aplikácia bez vlhčenia

Použitie

  • montáž okenných rámov
  • dverných zárubní
  • tesnenie priechodov
  • lepenie a montáže okenných parapetov, schodiskových stupňov a pod.

Identifikácia nebezpečnosti

NXP PROFI 750

GHS02 GHS08 GHS07
Výstražné slovo:NEBEZPEČENSTVO

H222/229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H315 - Dráždi kožu.
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H362 - Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
H413 - Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/ pár/aerosólov.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/…
P302/352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P304/340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305/351/338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308/313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Zloženie:chlór-C14-17-alkány, Dimetyléter, Isobutan, Propán, Kyselina izokyanová, polymetylénpolyfenylénester

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov v kartóneEANCena
40510DBX750 mlpištoľová dózasvetlo modrá12 ks8595100177650
8,294  bez DPH
9,953  s DPH
Novinka