Den Braven Katalóg Lepiace peny Rýchloschnúce peny Rýchloschnúce PU lepidlo Turbo Speed

Rýchloschnúce PU lepidlo Turbo Speed

Pridať do obľúbených
již od 11,014  s DPH

Vysoko kvalitné a viacúčelové PU lepidlo. Špeciálne vyvinuté na rýchle lepenie s počiatočným tuhnutím už po 60 sekundách. Lepidlo má výbornú priľnavosť na väčšinu stavebných podkladov – betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod. Slúži na lepenie EPS a XPS dosiek, sadrokartónu, drevených prvkov, OSB dosiek, dekoratívnych prvkov, parapetov a vnútorných priečok.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Vysoko kvalitné a viacúčelové PU lepidlo. Špeciálne vyvinuté na rýchle lepenie so začiatkom tuhnutia už po 60 sekundách. Lepidlo má výbornú priľnavosť na väčšinu stavebných podkladov – betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod. Slúži na lepenie EPS a XPS dosiek, sadrokartónov, drevených prvkov, OSB dosiek, dekoratívnych prvkov, parapetov a vnútorných.

Charakteristika

  • rýchlo vytvrdzujúce
  • začiatok tuhnutia po 60 sekundách
  • možnosť korekcie do 2 minút
  • kvalitná štruktúra
  • po vytvrdnutí je objemovo stála
  • vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom

Odporúčané aplikačné pokyny

Navlhčiť podklad, naniesť lepidlo na podklad, opäť navlhčiť, počkať 60 sekúnd a spojiť prvky k sebe. Najneskôr však do 2 minút po aplikácii. S lepeným prvkom je možné ešte 60 sekúnd manipulovať.

Pri uskladnení v nízkych teplotách odporúčame pred použitím dózu temperovať pri izbovej teplote po dobu 1 hodiny. Naskrutkovať na aplikačnú pištoľ a dózu dôkladne pretrepať (minimálne 30x). Na aplikačnú pištoľ nastaviť aretačnou skrutkou požadované dávkovanie.

Identifikácia nebezpečnosti

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO

H222 Extrémne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H362 Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H413 Môže vyvolať dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov v kartóneEANCena
40302EXP750 mlpištoľová dózažltá12 ks8595100173126
9,178  bez DPH
11,014  s DPH