Den Braven Katalóg Lepidlá Podlahárske lepidlá Elastické lepidlo a hydroizolácia DUO FLEX L8600

Elastické lepidlo a hydroizolácia DUO FLEX L8600

Pridať do obľúbených
již od 72,688  s DPH

Jednozložkové vysoko modulové lepidlo, na báze MS polyméru. Ideálne na položenie nových podlahových prvkov na starú dlažbu, umelý mramor, potery a mazaniny, drevo a drevené hmoty. Vďaka svojej viskozite, je možné lepiť prvky i zvislo, ako napr. obklady alebo iné dekoratívne prvky. Perfektne vyrovná prípadné drobné nerovnosti. Je možné ňou lepiť hydroizolačné PVC fólie s podkladovou vrstvou z netkanej PES textílie.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

Jednozložkové vysokomodulové lepidlo na báze MS polyméru. Ideálne na pokladanie nových podlahových prvkov na starú dlažbu, umelé mramory, potery a mazaniny, kov, drevo a drevené hmoty. Vďaka svojej viskozite, je možné lepiť prvky aj zvisle, ako napr. obklady či iné dekoratívne prvky. Perfektne vyrovná prípadné drobné nerovnosti. Je možné tiež lepiť hydroizolačné rošty a PVC fólie s podkladovou vrstvou z netkanej PES textílie.

Charakteristika

 • na báze MS Polyméru
 • na veľké formáty
 • aj na zvislé steny
 • pružné a kritické podklady
 • veľmi vysoká pružnosť lepidla
 • s lepidlom je možné vykonávať aj hydroizolačnú stierku
 • extrémna prídržnosť k podkladu

Použitie

 • ideálny na lepenie na kritické podklady ako sú kovy, OSB alebo drevené podklady. Vďaka svojej pružnosti odolá, ako otrasom, tak priehybu
 • lepenie keramických obkladov a dlažby
 • PVC, Lino, betón drevo
 • interiér, Exteriér
 • hydroizolácia a lepenie jedným materiálom

Identifikácia nebezpečnosti

Signálne slovo: VAROVANIE

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333 + P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah do nádob stavebného odpadu v zberných dvoroch odpadov. Prázdny obal odložiť do nádob triedeného alebo komunálneho odpadu.

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov na paleteEANCena
51211DF5 kgvedrobéžová72 ks8595100165503
60,573  bez DPH
72,688  s DPH
51212DF15 kgvedrobéžová33 ks8595100167064
162,827  bez DPH
195,392  s DPH