Kontaktné lepidlo

Pridať do obľúbených
již od 2,902  s DPH

Jednozložkové rozpúšťadlové lepidlo s rýchlym zasychaním. Lepidlo je vo vreckovej verzii 50 ml a využijete ho v domácnosti, garáži alebo na záhrade. Je vhodné predovšetkým na lepenie textilných a kožených vecí. Ďalej lepí PVC, korok, drevo, kožu, kov a betón.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

Jednozložkové rozpúšťadlové lepidlo s rýchlym zasychaním. Lepidlo je vo vreckovej verzii 50 ml a využijete ho v domácnosti, garáži alebo na záhrade. Je vhodné predovšetkým na lepenie textilných a kožených vecí. Ďalej lepí PVC, korok, drevo, kožu, kov a betón.

Charakteristika

 • ľahko roztierateľné
 • interiér i exteriér
 • pružný spoj
 • odolné vlhku a vode
 • rýchle zavädnutie, dlhý otvorený čas
 • rýchla priľnavosť, ľahká aplikácia
 • vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály, v kombinácii savý aj nesavý

Použitie

 • lepí PVC, korok, drevo, kožu, kov, betón
 • použitie v domácnosti, garáži alebo na záhrade
 • je vhodné predovšetkým pre kožené a textilné veci – lepenie gumy, kože a pod.
 • lepenie na drevovláknité a drevotrieskové dosky

Identifikácia nebezpečnosti

DEBBEX Contact glue (kontaktní lepidlo)

GHS08 GHS02 GHS07
Výstražné slovo:NEBEZPEČENSTVO

H361 - Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy ><uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 - Dráždi kožu.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/…
P302/352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P403/233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Zloženie:acetón, etyl-acetát, Xylén, uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, isoalkany, cyklické,> 5% hexán

Empty tab. Edit page to add content here.

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaEANCena
60030DBX50 mltuba v blistrinažltlá8595100178664
2,418  bez DPH
2,902  s DPH
Novinka