Oprava betónu BETON FIX

Pridať do obľúbených
již od 9,360  s DPH

Dvojzložkový chemický systém na báze polyesterových živíc na veľmi rýchle opravy betónu. Slúži na opravu prasklín, škár, hrán a rohov poškodeného betónu, kameňa a muriva. Renovácia výtlkov, betónových schodísk a pod. Je tiež ideálny, ako lepidlo na lepenie materiálov na kameň alebo murované prvky.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

Dvojzložkový chemický systém na báze polyesterových živíc na veľmi rýchle opravy betónu. Slúži na opravu prasklín, škár, hrán a rohov poškodeného betónu, kameňa a muriva. Renovácia výtlkov, betónových schodísk a pod. Je tiež ideálna, ako lepidlo na lepenie materiálov na kameň alebo murované prvky.

Charakteristika

  • interiér aj exteriér
  • okamžite použiteľný, takmer bez zápachu
  • pretierateľný
  • brúsiteľný
  • aj na vlhký podklad

Identifikácia nebezpečnosti

DEBBEX Oprava betonu BETON FIX (složka A)

GHS07
Výstražné slovo:POZOR

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 - Dráždi kožu.

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte....
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/…
P302/352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305/351/338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P332/313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Zloženie:Vinyltoluen, Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-

Available Options

ThumbnailSKUBalenieFarbaEANCena
74023BD480 gšedá8595100176318
7,800  bez DPH
9,360  s DPH
Novinka