Pružná 3D pena

Pridať do obľúbených
již od 13,819  s DPH

Pružná 3D pena je jednozložková, viacúčelová PUR pena, špeciálne vyvinutá pre vyplňovanie škár s veľkým dilatačným pohybom, objemovou zmenou podkladu, s požiadavkou na minimálnu priepustnosť vodnej pary, vysokú pružnosť a zvukovú izoláciu.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategórie , , ,

Špičkový výrobok s modernou receptúrou, ktorý vyniká svojou extrémnou pružnosťou. Vhodná nielen pre drevostavby a nízkoenergetické domy, ale aj na miesta s požiadavkou na vysokú pružnosť a zvukovú izoláciu.

Charakteristika

 • vhodná kombinácia s interiérovými a exteriérovými tesniacimi okennými pásmi
 • veľmi nízka nasiakavosť
 • extrémna a trvalá pružnosť > 25 %, vzduchotesná
 • vo svojej kategórii pien najlepší čas rezateľnosti
 • rýchlo vytvrdzujúca, rozmerovo stabilná
 • zvýšená priľnavosť na tvrdené PVC – okenné a dverné rámy, parapety
 • vysoká plniaca schopnosť, dobrá zvuková a tepelná izolácia
 • vysoká priľnavosť a lepivosť k podkladom ako: murivo, betón, kameň, drevo, polystyrén, plasty a pod.
 • eliminácia tepelných mostov v podhľadoch podkrovných priestorov v napojení na obvodové murivo
 • vďaka snehovo bielej farbe ľahká rozoznateľnosť o použití Pružnej peny na stavbe

Použitie

 • montáže otvorových výplní (okná, výkladce, dvere, vráta)
 • bez páskových komponentov do prostredia s menšou produkciou vodnej pary
 • výhodná voľba do nízkoenergetických (NED) a pasívnych domov oproti bežným penám s páskovými systémami, spolu s páskami je dosiahnutá vyššia účinnosť (PD)
 • drevostavby, zruby, chaty
 • dilatačné škáry v konštrukciách
 • na elimináciu tepelných mostov v podhľadoch podkrovných priestorov v napojení na obvodové murivo

Identifikácia nebezpečnosti

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO

H222 Extrémne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít
P302+352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304+340 PO VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308+313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P410+412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

Zloženie: 4,4′-metyléndifenyldiizokyanát, oligoméry, Reakčné produkty fosforyltrichloridu a 2-metyloxiranu, Reakčná zmes: bis-(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakát a metyl-(1,2,2, 6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakát, 2,2′-oxydietanol

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov v kartóneEANCena
40301RL750 mlpištoľová dózabiela12 ks8595100148926
11,516  bez DPH
13,819  s DPH