Den Braven Katalóg Montážne peny Špeciálne peny Striekacia pena na zatepľovanie THERMO-QUICK

Striekacia pena na zatepľovanie THERMO-QUICK

Pridať do obľúbených
již od 17,242  s DPH

Jednozložková polyuretánová pena so špeciálnym aplikátorom pre sprejový efekt. Pena má výborné termoizolačné vlastnosti. Slúži na vysoko účinné tepelné a akustické izolácie. Vhodná na nerovné povrchy a ťažko dostupné miesta. Zabraňuje kondenzácii a pomáha predchádzať tepelným mostom.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

Jednozložková polyuretánová pena so špeciálnym aplikátorom pre sprejový efekt. Pena má výborné termoizolačné vlastnosti. Slúži na vysoko účinné tepelné a akustické izolácie. Vhodná na nerovné povrchy a ťažko dostupné miesta. Zabraňuje kondenzácii a pomáha predchádzať tepelným mostom.

Charakteristika

 • sprejový efekt
 • nahrádza tepelnú izoláciu
 • vrstvenie po 15 minútach
 • výdatnosť z jednej peny – 2m2
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti – 0,03W(m*k)
 • pomáha predchádzať tepelným mostom

Použitie

 • vysoko účinná tepelná a zvuková izolácia
 • vhodná na nerovné a ťažko dostupné povrchy
 • tepelná izolácia stien, brán garáží, potrubí, zásobníkov a pod.
 • úspora nákladov na energie, účinná izolácia
 • zaisťuje účinnú ochranu budovy pred prievanom a vlhkosťou

Identifikácia nebezpečnosti

DEBBEX Stříkací pěna pro zateplení THERMO-QUICK

GHS02 GHS08 GHS07
Výstražné slovo:NEBEZPEČENSTVO

H222/229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H315 - Dráždi kožu.
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 - Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.
P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte....
P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/…
P302/352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P304/340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305/351/338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P342/311 - Pri sťaženom dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P362/364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P403/235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Zloženie:Dimetyléter, Isobutan, 2,2 '-éter dimorfolinyldietyl , Tris (2-chlór-1-metyletyl) fosfát , Kyselina izokyanová, polymetylénpolyfenylénester

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov v kartóneEANCena
40310DBX750 mlpištoľová dózažltá12 ks8595100178732
14,368  bez DPH
17,242  s DPH
Novinka