Vesmírna súťaž MAMUT GLUE

Podmienky súťaže na Facebooku

Súťaž prebieha v termíne od 31.03.2023 do 14.04.2023 9:00 hod. Komentáre do súťaže mimo tohto času nebudú zahrnuté pri náhodnom výbere výhercov.

Ako môže výherný balík súťažiaci získať?

  • Prihlási sa na svoj osobný profil na sociálnej sieti Facebook.
  • Pod svojím osobným profilom súťažiaci vloží fotografiu billboardu „Vesmírna príťažlivosť MAMUT GLUE“.
  • Každý súťažiaci môže vložiť iba jednu súťažnú odpoveď.

14.04.2023 vyberieme náhodne 20 výhercov, ktorí získajú darčekový balíček.

Usporiadateľ: Den Braven SK s. r. o. – sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, poštový kontakt – prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 74 01 41.

Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

Výherca výhry bude oznámený na Facebook stránke Den Braven.sk v komentári pod súťažným príspevkom. Výherca bude vyzvaný, aby oznámil korešpondenčnú adresu do správy najneskôr do siedmich dní od vyhlásenia Výhercu. V prípade, že Výherca nezašle svoju adresu do tohto termínu, stráca nárok na výhru.

Výhra bude zaslaná Výhercovi najneskôr do 15 dní od oznámenia Výhercu Súťaže na Instagrame na adresu oznámenú Výhercom v rámci Slovenska balíkom.

Výhry z tejto Súťaže nie je možné previesť na iné osoby ani na iných Súťažiacich.

Účasťou v Súťaži vyjadruje účastník Súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami a so spracovaním osobných údajov na účely súťaže. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s jej usporiadaním a to vrátane jej prerušenia, zrušenia alebo úpravy jej Pravidiel a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na stránkach https://www.facebook.com/denbraven.sk.

V ostatných bodoch sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacim a Usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim či pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.

Facebook nie je usporiadateľom súťaže, nesponzoruje ju a nijako s ňou nesúvisí.