Samonivelačná hmota ALFA S800

Pridať do obľúbených
již od 29,275  s DPH

Samonivelačná poterová zmes vytvárajúca trvale pevný s betónom zrovnateľný povrch. Vyniká revolučnou bez pieskovou receptúrou, ktorá má za následok vyrovnanie výškových rozdielov od 0 – 30 mm. Nie je vhodná ako konečná povrchová úprava.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória

Je samonivelačná poterová zmes, vytvára trvalo pevný s betónom porovnateľný povrch. Táto samonivelačná zmes vyniká revolučnou bez pieskovou receptúrou, ktorá má za následok vyrovnanie výškových rozdielov od 0 – 30 mm. Nie je vhodná ako konečná povrchová úprava.

Charakteristika

 • na vyrovnanie betónových a anhydritových povrchov
 • pre vnútorné použitie
 • pre skladby so stredným a vyšším zaťažením
 • vhodné na pokládku na nesavé podklady ako je dlažba
 • vysoká pevnosť v ťahu aj tlaku
 • vhodná na vykurované podlahy
 • pre výškové rozdiely 0 až 30 mm
 • receptúra bez piesku

Použitie

 • ideálny na vyrovnanie malých výškových rozdielov, možno nanášať tzv. od stratena do 30 mm
 • na vyrovnanie betónových povrchov s požiadavkou na skladby so stredným a vyšším zaťažením
 • pre priamu aplikáciu na el. vykurované rohože
 • vhodná aj na nesavé podklady ako je keramická dlažba (vždy použiť Adhézny mostík)

Identifikácia nebezpečnosti

Samonivelační hmota Alfa S800

GHS07 GHS05
Výstražné slovo:NEBEZPEČENSTVO

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/ pár/aerosólov.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/…
P302/352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305/351/338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P333/313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Zloženie:1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, kyselina 4-metylbenzénsulfónová (s obsahom maximálne 5 % H2SO4), Kyselina (+)-vínna, vápenec , síran vápenatý , Strusky, železný kov, vysokopecní, Portlandský cement, Úlety, portlandský cement , Popolček

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov na paleteEANCena
571094Q20 kgvrecesivá42 ks8595100165527
24,396  bez DPH
29,275  s DPH