Hydroizolácia STRECHA S-T4

Pridať do obľúbených
již od 33,713  s DPH

Jednozložkový hydroizolačný náter na báze disperzných kopolymérov. Po vytvrdnutí vytvára veľmi flexibilnú vodonepriepustnú hydroizolačnú membránu odolnú proti UV žiareniu a chemickým zlúčeninám obsiahnutých v atmosferických zrážkach.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

Jednozložkový hydroizolačný náter na báze disperzie kopolymérov a oxidu železitého. Ideálne na rekonštrukcie strešných krytín z asfaltových pásov s minimálnym sklonom strechy od 3%. Ochranný náter pozinkovaných plechov a eternitových strešných krytín. Po vytvrdnutí vytvára vodonepriepustnú hydroizolačnú membránu. Pozn.: nerovnosti podkladu nesmú presiahnuť ± 5 mm.

Charakteristika

  • po vytvrdnutí trvalo pružný
  • vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom
  • odolný proti UV žiareniu
  • odolný proti poveternostným vplyvom
  • zalieva drobné mikrotrhliny v podklade

Identifikácia nebezpečnosti

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P501 Odstráňte obsah/obal do nádob stavebného odpadu v zberných dvoroch odpadov.

EUH208 Obsahuje reakčnú zmes : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) . Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH210 Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov na paleteEANCena
CH00385 kgvedročervenohnedá100 ks8595100107664
28,094  bez DPH
33,713  s DPH
CH003512 kgvedročervenohnedá39 ks8595100101839
65,708  bez DPH
78,850  s DPH
CH0035130 kgsúdokčervenohnedá16 ks8595100171092
124,756  bez DPH
149,707  s DPH
CH003825 kgvedrosivá100 ks8595100174772
28,094  bez DPH
33,713  s DPH
CH0035412 kgvedrosivá39 ks8595100136336
65,708  bez DPH
78,850  s DPH
CH003630 kgsúdoksivá16 ks8595100174765
124,756  bez DPH
149,707  s DPH
CH003835 kgvedročierna100 ks8595100174154
28,094  bez DPH
33,713  s DPH
CH0035312 kgvedročierna39 ks8595100174161
65,708  bez DPH
78,850  s DPH
CH0035230 kgsúdokčierna16 ks8595100174789
124,756  bez DPH
149,707  s DPH