Den Braven Katalóg Epoxy a PUR systémy Epoxidová živica Epoxidová zalievacia hmota EPOXIN DEKOR

Epoxidová zalievacia hmota EPOXIN DEKOR

Pridať do obľúbených
již od 130,444  s DPH

2K epoxidová zalievacia hmota na výrobu dekoratívnych prvkov a  na modelársku činnosť. Nízkoviskózna, bezrozpúšťadlová hmota bez obsahu nonylfenolu.

Cena na vyžiadanie.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

2K epoxidová zalievacia hmota na výrobu dekoratívnych prvkov a pre modelársku činnosť. Jedná sa o nízkoviskóznu, bezrozpúšťadlovú hmotu bez obsahu nonylfenolu.

Charakteristika

  • číry
  • výborne odpeňuje
  • hrúbka odliatku až 5 cm v jednej aplikácii
  • dlhá doba spracovateľnosti
  • možnosť prefarbenia pigmentmi
  • minimálne zmrštenie

Použitie

  • modelárska činnosť, výroba šperkov, výroba dekoratívnych predmetov a stolov

Identifikace nebezpečnosti

Zložka A

Signálne slovo: VAROVANIE

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P333 + P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte.
P501 Zneškodnite obsah/obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zložka B

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO

H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (224 91 92 93)/lekára.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Zneškodnite obsah/obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov na paleteEANCena
EXF00944 kgsada plechoviek v krabicitransparentnávoľne8595100171252
108,703  bez DPH
130,444  s DPH
EXF009520 kgsada plechoviektransparentnávoľne8595100171269
470,047  bez DPH
564,056  s DPH